10011R.png

החזר מס

מהו החזר מס?

לעיתים עובד שכיר משלם מס בסכומים גבוהים ממה שעליו היה לשלם כחוק ולכן זכאי להחזר מס המדינה.

 

תשלום המס לעובד שכיר מתבצע על בסיס חודשי דרך תלוש השכר, אולם חישוב המס הסופי מתבסס על תחשיב שנתי.

לכן ייתכן שבעת חישוב המס במהלך השנה לא הובאו בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על החישוב הסופי.

ננסה לתת דוגמא פשוטה לצורך ההסבר, 

פקודת מס הכנסה מעניקה הטבות מס שנתיות המקטינות את תשלום המס של העובד.

הטבות מס אלו יכולות להיות בין היתר נקודות זיכוי בגין ילדים, תואר אקדמי, שחרור משירות חובה וכדומה..

עובד, שהחל עבודה חדשה בחודש אפריל, ניצל את הטבות המס בגין ילדיו הקטנים, רק על פני תקופה של תשעה חודשים בלבד (מיום תחילת עבודתו ועד לתום השנה).

אולם אותו עובד זכאי לאותם הטבות מס רטרואקטיבית מתחילת השנה ללא קשר למועד תחילת עבודתו.

כך שבפועל אי ניצול הטבות אלו גרמו לכך שהעובד שילם מס שנתי גבוה יותר משהיה עליו לשלם.

למי מיועד השרות? ולאיזה תקופה?

השירות מיועד לעובדים שכירים ומקבלי פנסיה, ששילמו מס דרך תלוש השכר .

העיקרון הוא נורא פשוט..

שילמתם מס... יתכן ותהיו זכאים להחזר מס.

 

מס הכנסה מתיר להגיש החזר מס עד שש שנים מתום מועד שנת המס שבגינה נדרש ההחזר. 

במילים פשוטות ניתן לבקש החזר מס בגין כל אחת מהשנים 2014-2019.

 

למה לדעתנו כדאי לך לבדוק?

ללמעלה מ-80% מהשכירים מגיע לקבל החזרי מס הכנסה. הניסיון שלנו מראה כי החזר המס הממוצע המתקבל אצל לקוחותינו מגיע לכ-11,500 שקל!

 חשוב לדעת

 

עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק שלהם היה שגוי, יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק ותלוש השכר כל עוד לא הסתיימה שנת המס, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס.

יש לפנות אל המעסיק ולדרוש ממנו לבצע את את החזרי המס בתלוש השכר.

ניתן לדרוש זאת מן המעסיק גם אם בינתיים הסתיימה ההעסקה של העובד, וזאת בתנאי ששנת המס טרם הסתיימה. 

לעומת זאת, אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה.

מגיע לכם החזר מס

כנסו לבדיקה חינם

מגיע לך החזר מס.png